Styrelsen för NFÄSO har lämnat in en skrivelse till Trafikverket som berör järnvägsdragningens negativa påverkan på viltets rörlighet i mellanskåne.

Vi har påpekat att  järnvägen med dess stängsling kommer att utgöra ett oövervinneligt hinder för viltet om inte ett stort antal viltpassager anordnas som gör det möjligt för viltet att, nödtorftigt, röra sig fritt i landskapet.